UZYSKIWANIE KONCESJI


Licencje, koncesje i zezwolenia są bardzo często obligatoryjnym warunkiem świadczenia określonej działalności gospodarczej, jak np. usługi transportowe, spedycja, obrót napojami alkoholowymi, czy obrót paliwami ciekłymi. Nabycie praw do tego typu obrotu wymaga uzyskania właściwych pozwoleń, co bywa długim i skomplikowanym procesem. Zajmujemy się uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń poprzez obsługę formalno-prawną tego procesu. W swojej ofercie posiadamy również gotowe „czyste” spółki na sprzedaż, mające już właściwe zezwolenia, licencje lub koncesje. Zakup takiej spółki znacząco przyspieszy i ułatwi rozpoczęcie działalności.

LICENCJE KONCESJE ZEZWOLENIA
Transport krajowy Ochrona osób i mienia Hurtowy obrót alkoholem
Transport międzynarodowy Przewozy lotnicze Detaliczną sprzedaż alkoholu
Spedycję OPC  
     

 

LICENCJE

Polski ustawodawca na równi z zezwoleniem na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej traktuje licencję. Wywołuje ona bowiem ten sam skutek prawny w zakresie reglamentacji działalności gospodarczej. W prawie polskim pojęcie „licencji” należy przede wszystkim odnosić do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania zawodu, a czasami także wykonywania tego zawodu w formie działalności gospodarczej.

Przykłady licencji:

  • Licencja na transport krajowy
  • Licencja na transport międzynarodowy
  • Licencja na spedycję

KONCESJE

Koncesja jako akt zgody władzy publicznej na podjęcie działalności gospodarczej stanowi jedną z form reglamentacji tej działalności. Do innych form, wyrażanych w różnych postaciach prawnych i występujących pod różnymi nazwami należą także: zezwolenie, pozwolenie, licencja czy upoważnienie. Koncesja to przede wszystkim wyrażana przez państwo zgoda na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zastrzeżonej prawnie na rzecz państwa przez podmioty gospodarcze na podstawie ustawowych przepisów prawnych określających warunki i tryb koncesjonowania.

ZEZWOLENIA

Z prawnego punktu widzenia instytucja zezwolenia oznacza dopuszczenie przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności gospodarczej, po uprzednim stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, lecz jedynie je konkretyzuje pod względem podmiotowym. W odniesieniu do indywidualnego przedsiębiorcy zezwolenie stwierdza, że nie istnieją po jego stronie przeszkody w podjęciu i wykonywaniu działalności gospodarczej.

Przykłady zezwoleń:

Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

  • Sprzedaż gotowych spółek z zezwoleniem / licencją / koncesją
  • Przygotowanie i złożenie niezbędnych formularzy potrzebnych do uzyskania właściwego pozwolenia
  • Doradztwo na każdym etapie uzyskiwania niezbędnego pozwolenia

Gwarantujemy pełną zgodność procesu pod kątem prawa gospodarczego, w tym także specyfiki przepisów odnoszących się do wydawania licencji koncesji i zezwoleń.