DORADZTWO FINANSOWE


Zdolność kredytowa to zdolność osoby prywatnej lub podmiotu gospodarczego  do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą (bankiem) a kredytobiorcą. Bank przed zawarciem umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową podmiotu gospodarczego m.in. przez badanie terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami.  Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.) definiuje zdolność kredytową następująco:  Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

 

 

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ

REJESTR ZWIĄZKU BANKU POLSKIECH

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW